Autorské práva:

Dizajn foriem na stránke www.koolform.sk sú majetkom koolform.sk a sú chránené autorským právom. Žiadne formy z našej ponuky sa nesmú kopírovať,meniť ani pozmeňovať!!!

 

Všetky naše výrobky či už mimo alebo zo stránky sú určené na nekomerčné použitie.

 

 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (ďalej len e-shopu)

pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom systému elektronického obchodu

 

Článok I. - Všeobecné ustanovenie a vymedzenie pojmov

1.1      Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.2      Predávajúcim a prevádzkovateľom (ďalej len „predávajúci“ alebo „prevádzkovateľ“ – pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok a vznik záväzkov sú oba tvary rovnocenné) e-shopu www.koolform.sk  je:

Jozef Vozár

Veľká okružná 3

01001 Žilina

IČO: 44074875

IBAN: SK16 1100 0000 0029 1463 1772 , zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Žilina, číslo živnostenského: 581-3842

1.3      Návštevníkom stránky je každá osoba, ktorá navštívi webovú stránku prevádzkovateľa (ďalej len „návštevník“).

1.4      Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdržala oznámenie o prijatí objednávky e-mailom a uhradila kúpnu cenu.

1.5      V prípade ak kupujúci nie je spotrebiteľom, a teda sa jedná o nákup tovaru za účelom podnikania, tak sa zmluvné vzťahy riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

1.6      Predmetom objednávky (ďalej len „produkt“) sú všetky tovary a služby zverejnené na stránkach e-shopu.

 

Článok II. - Cena

2.1      Všetky uvádzané ceny pri produktoch sú konečné. Predávajúci nie je platcom DPH.

2.2      Cenou produktov uvedenou na stránke e-shopu sa rozumie cena v momente vytvárania objednávky.

2.3      Celková cena pri objednávke je celková cena objednaných produktov, v rátane nákladov na dopravu. Cena za dopravu sa odvíja na základe požadovaného množstva tovaru, rozmerov a celkovej hmotnosti a vybraného spôsobu dopravy. Cena za prepravu bude vypočítaná v procese vytvárania objednávky.

2.4      Všetky akciové ceny platia len do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je výslovne uvedené inak. Predávajúci je povinný kupujúceho bezodkladne upozorniť, ak akciový tovar bol v čase odoslania objednávky vypredaný a z tohto dôvodu nie je možné kupujúcemu tovar doručiť. Kupujúci je oprávnený po oznámení tejto skutočnosti od zmluvy odstúpiť.

 

Článok III. - Objednávka

3.1      Objednávka vzniká výberom tovaru kupujúcim, vyplnením objednávkového formuláru a následným potvrdením procesu objednávania v e-shope. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby. O doručení objednávky informuje predávajúci kupujúceho potvrdzovacím e-mailom, ktorý automaticky vygeneruje elektronický systém e-shopu.

3.2      Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou.

3.3      Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

3.4      Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

3.5      Kupujúci súhlasí s vystavením faktúry alebo zálohovej faktúry v elektronickej forme, ktorá bude odoslaná na jeho e-mailovú adresu, ktorú uviedol vo svojej objednávke.

 

Článok IV. - Platobné podmienky

4.1      Za objednaný tovar v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

·         platba vopred na základe zálohovej faktúry – bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho,

·         dobierkou prostredníctvom Slovenskej alebo Českej pošty.

4.2      V prípade, že si kupujúci objednal tovar označený „na objednávku“, tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek alebo tovar vyrobený na mieru, ako aj v prípade, že si kupujúci objednal väčšie množstvo tovaru, predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho úhradu zálohovej faktúry pred dodaním tovaru. V takomto prípade bude kupujúci pri potvrdení objednávky predávajúcim vyzvaný na uskutočnenie tejto platby.

4.3      Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu zľavu na základe vernostných bodov, ktoré sa započítavajú za každý realizovaný nákup v e-shope a ktoré sa pripisujú registrovanému užívateľovi k jeho zákazníckemu účtu. Bližšie podmienky uplatnenia vernostných bodov sú uvedené na webovej stránke predávajúceho.

 

Článok V. - Dodacie podmienky

5.1      Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

5.2      Ak je tovar skladom, je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

5.3      Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je v okamihu objednávky skladom, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom informovať kupujúceho, pričom kupujúci môže súhlasiť doručením čiastočných dodávok alebo objednávku stornovať.

5.4      Spolu s tovarom je kupujúcemu vystavená faktúra (daňový doklad).

5.5      Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný (ak nie je v objednávke uvedené inak).

5.6      V prípade, že si kupujúci objednal prepravu poštovým kuriérom predávajúci zabezpečí prepravu prostredníctvom Slovenskej alebo Českej pošty. Termín doručenia tovaru sa riadi podmienkami Slovenskej pošty (zvyčajne do 24 hodín v rámci celého Slovenska).

5.7      Kupujúci je povinný tovar pri preberaní vizuálne skontrolovať.

5.8      Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Výhradu k tovaru uvedie kupujúci buď na preberací list, alebo vyhotoví s prepravcom škodový zápis. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom, dodaný nový výrobok bez závad alebo mu bude poskytnutá primeraná zľava, ak s tým bude kupujúci súhlasiť v zmysle reklamačných podmienok.

5.9      Kupujúci je v prípade dodania poškodeného tovaru oprávnený odstúpiť od zmluvy.

 

Článok VI.

Záručná doba

6.1      Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení. Základná záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Zo záruky sú vyňaté vady, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť (bod 1.5, 1.6 a 1.7 Reklamačných podmienok).

6.2      Rozšírená záruka v trvaní viac ako 24 mesiacov sa riadi osobitnými podmienkami. Rozšírená záruka v trvaní 7 rokov sa vzťahuje len na raziace formy. Zo záruky sú vyňaté rúčky formy. Súčasťou rozšírenej záruky je riadne vyplnený Záručný list tovaru. V prípade, že k produktu s rozšírenou zárukou Záručný list neexistuje, slúži ako záručný list daňový doklad o kúpe tohto produktu.

6.3      V prípade, že kupujúcim nie je spotrebiteľ (článok 1, bod 1.5) záručná doba na tovar určený pre podnikateľské účely je 12 mesiacov.

 

Článok VII.

Prevod vlastníckeho práva

7.1      Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom zaplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

7.2      Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

 

Článok VIII.

Storno kúpnej zmluvy

8.1      Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo bez storno poplatku do doby expedície tovaru. Zrušenie objednávky je potrebné vykonať písomnou formou prostredníctvom elektronickej pošty na adresu koolform.info01@gmail.com  ešte v deň, kedy kupujúcemu predávajúci dodanie tovaru potvrdí e-mailom, prípadne telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho +421940706063.

8.2      Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť číslo objednávky alebo úplné kontaktné údaje kupujúceho.

8.3      V prípade, že platba za tovar bola uhradená na účet predávajúceho najneskôr deň pred expedíciou tovaru a teda predávajúcemu nevzniknú náklady spojené s odoslaním tovaru, bude kupujúcemu táto suma bez storno poplatku vrátená do 14 dní bankovým prevodom na účet určený kupujúcim (je potrebné zadať názov banky, číslo účtu a číslo banky), pokiaľ sa s kupujúcim predávajúci nedohodne inak.

8.4      Kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom (článok 1, bod 1.4), právo na storno kúpnej zmluvy bez poplatku nevzniká. V tomto prípade môže kupujúci vrátiť tovar po predchádzajúcej dohode s predávajúcim. Tovar musí byť nepoškodený, bez známok užívania, zabalený v originálnom obale. Kupujúcemu je v prípade storna účtovaný poplatok vo výške 20% z predajnej ceny tovaru. V prípade, že kupujúci žiada o výmenu za iný tovar, môže byť storno poplatok znížený až na 5% z predajnej ceny.

 

Článok IX.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

9.1      Spotrebiteľovi právo na vrátenie tovaru podľa §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. zaniká, nakoľko sa jedná o výrobu tovaru podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, čiže tovar vyrobený na mieru alebo tovaru určený osobitne pre jedného spotrebiteľa.

9.2      Spotrebiteľ môže tovar vrátiť iba ak by dodávateľ s týmto súhlasil a s dodávateľom by sa na vrátení dohodol. Nevyhnutnou podmienkou pre vrátenie tovaru by bolo písomné vyhotovenie zápisu obojstrannej dohody.

 

Článok X.

Práva a povinnosti zmluvných strán

10.1    Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

10.2    Kupujúci je povinný:

·         prevziať objednaný tovar,

·         zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru vrátane nákladov na doručenie tovaru,

·         prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

10.3    Predávajúci je povinný:

·         dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

·         spolu s tovarom zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, návod na použitie.

 

Článok XI.

Ochrana osobných údajov

11.1    Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (ďalej len „GDPR“). Pre účely Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho sa v zmysle týchto podmienok osobou, ktorej osobné údaje sú spracúvané, rozumie „dotknutá osoba“.

11.2    Prevádzkovateľ vyhlasuje, že vo vzťahu k spracovávaniu osobných údajov dotknutých osôb sa nebudú uplatňovať rozhodnutia založené na výlučne automatizovaných prostriedkoch spracovávania osobných údajov a ani tzv. profilovanie v zmysle článku 22 ods. 1 a 4 GDPR.

11.3    Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám. Povinnosťou prevádzkovateľa je oznámiť každé podstatnejšie narušenie či únik osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov, a to najneskôr do 72 hodín od zistenia takéhoto bezpečnostného incidentu.

11.4    Dotknutá osoba má pri podozrení o neoprávnenom spracovaní jej osobných údajov prevádzkovateľom právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.dataprotection.gov.sk).

11.5    Ak návštevník stránky pri registrovaní vyjadril súhlas so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely (zaškrtnutím osobitného políčka), dobrovoľne vyjadril súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

11.6    Dotknutá osoba môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľovi poštou alebo e-mailom.

11.7    Dotknutá osoba môže využiť svoje práva a prevádzkovateľa požiadať o bezplatné získanie informácií o svojich osobných údajoch, ktoré prevádzkovateľ stránky spracúva, vymazanie svojich osobných údajov alebo o ich prenos.

11.8    Prevádzkovateľ pre skvalitnenie svojich služieb na stránke využíva súbory cookies. Súbory sú používané pre zapamätanie prihláseného používateľa a jeho nastavenia, ako aj pre štatistické účely, pre získavanie prehľadu o využívaní a návštevnosti stránky tak, aby tak zvýšili komfort používania používateľa. Údaje cookies nie sú používané pre marketingové účely prevádzkovateľa stránky. Kontrolu používania a podrobnosti o súboroch cookies odporúčame pozrieť na stránke www.aboutcookies.org. Všetky uložené údaje súborov cookies v počítači používateľa je možné z používateľského počítača zmazať a používateľ môže taktiež používaniu týchto údajov zabrániť zakázaním ukladania týchto údajov.

11.9    Odporúčame návštevníkom stránky, aby si vo vlastnom záujme prečítali informácie o spracovaní a používaní súborov cookies tretích strán, ktoré využívajú súbory cookies, na ktorých údaje prevádzkovateľ stránky nemá dosah. Väčšina prehliadačov prijíma súbory cookies automaticky. Ak návštevník stránky súbory cookies nechce používať, môže ich aktívne odstrániť alebo zablokovať. Odmietnutím používania súborov cookies, sú základné funkcie pre používanie stránky, registrácia na stránke prevádzkovateľa naďalej prístupné, avšak niektoré funkcie webovej stránky prevádzkovateľa, ktoré využívajú ako sprostredkovateľa/dodávateľa tretiu stranu (napríklad video vložené zo služby YouTube, Facebook, reklama prostredníctvom služby Google AdSense a pod.), nemusia správne fungovať. Tento obsah alebo prepojenia, či akýkoľvek iný obsah od dodávateľov tretích strán, môžu obsahovať súbory cookies tretej strany.  Pokiaľ návštevník stránky takéto zablokovanie chce vykonať, môže zvoliť možnosť odmietnuť či blokovať súbory cookies zmenou nastavenia svojho internetového prehliadača. Pre viac informácií odporúčame využiť nápovedu toho internetového prehliadača, ktorý návštevník stránky používa. 

 

 

Článok XII.

Alternatívne riešenie sporov (ARS)

12.1    Predávajúci v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov s účinnosťou od 1.2.2016 informuje kupujúceho (spotrebiteľa), že v prípade, že nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má tento právo obrátiť sa so žiadosťou o nápravu a to prostredníctvom poštovej adresy alebo elektronickej adresy koolform.info01@gmail.com.

12.2    Ak predávajúci odpovie na žiadosť o nápravu zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má kupujúci (spotrebiteľ) právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (subjekt ARS).  Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi  orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z.. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

12.3    Kupujúci (spotrebiteľ) môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na tejto adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

12.4    Alternatívne riešenie sporov (ARS) môže využiť len spotrebiteľ. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim (spotrebiteľom) a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu je nižšia ako sumu 20 EUR. Subjekt Alternatívne riešenie sporov ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

13.1    Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny Všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých Všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

13.2    Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

13.3    Odoslaním objednávky si kupujúci prečítal Všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.

13.4    Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

13.5.   Pre riešenie cezhraničných zmluvných vzťahov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I), si zmluvné strany dojednávajú slovenské rozhodné právo.

13.6    Inak neupravené vzťahy v týchto Všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 513/1991 Z.z., Zákona č. 108/2000 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z., Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 391/2015 a ich novelizácií v platnom znení.

13.7    V prípade, že je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie týchto podmienok neplatné, zostávajú ostatné ustanovenia týchto podmienok platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa použijú také ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré svojím obsahom a povahou najlepšie zodpovedajú zámeru neplatného ustanovenia.

 

13.8    Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. januára 2018.

 

ORGÁN DOZORU:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Žiline

Predmestská 71

P. O. Box B - 89

011 79 Žilina 1  

tel. č. : 041/ 7632 130; 041/7632 139


PREDÁVAJÚCI:


Jozef Vozár

Veľká okružná 3

01001 Žilina

IČO: 44074875

IBAN: SK16 1100 0000 0029 1463 1772

zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Žilina, číslo živnostenského registra: 580-4027

Mobil: +421940706063

E-mail: jozefkool5@gmail.com

Bankové spojenie:

Bankové spojenie pri platbe vopred na číslo účtu: IBAN:  SK16 1100 0000 0029 1463 1772

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

1.1      Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený od predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

1.2      V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu môže vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 a nasl. Občianskeho zákonníka.

1.3      Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

1.4      Reklamácie mechanického poškodenia obalu výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky (článok 5, bod 5.8 Všeobecných obchodných podmienok). 

1.5      Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

·         k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,

·         používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,

·         zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,

·         poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním.

1.6      Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

1.7      Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

1.8      Ak existuje oficiálne autorizované servisné stredisko výrobcu, ktoré je oprávnené prevádzať opravy, uplatní kupujúci právo na opravu u tohto v rámci záručnej opravy. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.

1.9      Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na adresu dodávateľa alebo na adresu autorizovaného servisného strediska. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár. Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).

1.10    Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru v písomnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

1.11    Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.